ANBI

Onze Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (Anbi), hetgeen betekent dat uw giften, bijdragen e.d. voor de inkomstenbelasting voor u aftrekbaar kunnen zijn.

Algemene Gegevens
Naam ANBI: Stichting Uithof Schaatsbelangen
Adres: Jaap Edenweg 10
Postcode: 2544 NL
Plaats: Den Haag
Telefoonnummer: 06-18 63 80 57 – Marianne Stuut
K.v.K. nummer: 65023714
RSIN/Fiscaal nummer: 8559.50.614
Rekeningnummer: NL39RABO0309428092
Website: www.uithofschaatsbelangen.nl

Bestuurders
Voorzitter: Ger Boelsma
Penningmeester: Jan Ottenvanger
Secretaris: Marianne Stuut
Lid van het bestuur: Ria Visser

Doelstelling
De Stichting Uithof Schaatsbelangen is een initiatief van Sporttainment Center De Uithof. Het centrum draagt een verantwoordelijkheid op het sociaal maatschappelijk vlak en kan een relevante bijdrage leveren aan sport & beweging, integratie, participatie en andere thema's die aansluiten op gezondheid. Hierbij horen de volgende ambities:
• Een bijdrage leveren aan de bevordering van een gezonde levensstijl, met name op het gebied van beweging;
• Met gerichte activiteiten bijdragen aan integratie van alle bevolkingsgroepen in Nederland en het stimuleren van een leefbare samenleving;
• Stimuleren van participatie in sport- en spelactiviteiten van sociaal zwakkeren en ouderen ter voorkoming van eenzaamheid en sociaal isolement;
• Bijdragen aan een positief toekomstperspectief voor de inwoners van Den Haag en randgemeenten en een actieve participatie in de samenleving, door kansen te bieden op het gebied van educatie en ontwikkeling;
• Uitdragen van de oer-Hollandse traditie van schaatsen in al haar facetten, als topsport en recreatieve activiteit en alle daarbij horende elementen waardoor de sport een nieuwe aanwas van enthousiaste beoefenaars kan verwelkomen.

Beleidsplan
De coördinatie en uitvoering van het plan en de projecten ligt bij de stichting De Uithof Schaatsbelangen en De Uithof. Tevens faciliteert De Uithof activiteiten van andere organisaties die aansluiten op de focuspunten van de stichting. Een belangrijk rol voor de continuïteit is weggelegd voor vrijwilligers en verenigingen. Er zal een team van vrijwilligers worden samengesteld, onder meer uit de verenigingen die actief zijn op De Uithof, om met de stichting de projecten te ondersteunen, te begeleiden en uit te voeren.
Een aantal oud-sportkampioenen en deskundigen heeft zich bereid verklaard zich te willen inzetten voor de stichting Uithof Schaatsbelangen.

Beloningsbeleid
De bestuurders en vrijwilligers van de Stichting Uithof Schaatsbelangen genieten geen beloning of vergoeding bij het uitoefenen van activiteiten namens de stichting.
Eventuele vergoeding voor gemaakte onkosten is wel mogelijk.

Uitgeoefende activiteiten
Verslagen van uitgevoerde activiteiten zijn te vinden op de website www.uithofschaatsbelangen.nl, onder het kopje 'activiteiten'.

Financiële verantwoording
Zodra de financiële gegevens van het eerste boekjaar bekend zijn zullen deze hier gepubliceerd worden.

Financieelverslag jaarrekening 2016

Fondsenwerving
De stichting verwerft haar middelen door:
- Subsidies
- Giften en donaties
- Partners